Általános szerződési feltételek

ÁSZF

A jelen ÁSZF tartalmazza a paintballshop.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

A Webáruház címe:

https://paintballshop.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: ONE FOR ONE 113 KFT
Székhely címe: 1103 Budapest, Köér köz 12
Cégjegyzékszám: 01-09-170525
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel:24295781-9329-113-01.
Adószám: 24295781-2-42
Bankszámlaszám : UniCredit Bank 10918001-00000109-18740004

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím (székhely): 1103 Budapest, Köér köz 12.
Telefon: +36302217828
E-mail: info@paintballshop.hu
Telephely: 1184 Budapest, Jegenye fasor 19.

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció menete
 2. A kosár használata
 3. A megrendelés összeállítása
 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 5. A megrendelés elküldése
 6. A megrendelés visszaigazolása
 7. 24h belüli visszaértesítés a termék megrendelhetőségét illetően

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A felhasználó elfogadja, hogy a megrendelt termék külső raktárból kerűl beszállításra. A megrendelt termék 24 órán belűl kerűl egyeztetésre a raktári készlettel. Ha nincs készleten a megrendelt termék, minden esetben felveszik a kapcsolatot a megrendelővel paintballshop.hu munkatársai. A megrendelés nem azonos a vásárlással.
 4. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak:

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát. A szállítási díj változhat.

 

Kiszállítás, személyes átvétel:

 1. A szállítási határidő 1- 30 nap között lehetséges
 2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok:

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás (előre utalás)

 

Elállási jog:

Kormányrendelet alapján a vásárlót úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg internetes vásárlás esetén, azt nem köteles indokolni.

A vásárló a termék átvételétől számított 14 munkanapon belül élhet elállási jogával, úgy, hogy írásban kifejezi elállási szándékát az eladó felé.

A vásárlástól való elállás esetén a vásárló köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladó részére, az eladó pedig köteles legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a  teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A eladó mindaddig visszatarthatja ezen összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a  kettő közül a  korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszabálynak megfelelően gyakorolja.

Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszafizetésre a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kerül sor.

Az elállási jog gyakorlása esetén Megrendelő köteles a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt haladéktalanul, de légkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató által meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelő viseli.

Szolgáltató a teljes összeget mindaddig visszatarthatja, amíg Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Szolgáltató jogosult a termék hibátlan voltának meggyőződése céljából 30 nap bevizsgálási határidőt közölni Megrendelővel.

Megrendelő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Megrendelőt elállási jogának gyakorlásával kapcsolatban a jelen pontban rögzítetteken túl egyéb költség nem terheli.

Elállási nyilatkozatminta: Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató:

- Termékszavatosság

A meghirdetett terméket bemutató, az internetes felületen közzétett termékismertetők az egyes termékek gyártója által szolgáltatott adatoknak felelnek meg.

A termék hibája esetén Megrendelő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

- Kellékszavatosság

Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján Megrendelő választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, vagy ha Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén legkésőbb két hónapon belül köteles a hibát Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év, fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén két év alatt évül el. Ha a szerződés tárgya használt dolog, az elévülési határidő egy év. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha Megrendelő a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ha Szolgáltató a szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

Egyes termékek kijavítása vagy kicserélése a jogszabályban javasolt 15 napos határidőt meghaladhatja. Szolgáltató vállalja, hogy a kijavításra vagy kicserélésre jogos igény esetén legkésőbb a bejelentést követő 60 napon belül sor kerül.

Ha a termék meghibásodásában Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

Jótállás:

Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Megrendelő részére a Ptk. 6:171 § (1) bekezdése szerint egy éves időtartamra érvényes jótállási jegyet állít ki a 10.000,-Ft összeget meghaladó vételárú sporteszköz termékről (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete 26. pont), amelyet Megrendelő a termék átvételével egyidejűleg kap kézhez.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha Szolgáltató kötelezettségének Megrendelő felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállási jegy tartalmazza a jótállási jogok érvényesítésének részletes szabályait.

Amennyiben Megrendelő a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 7. § szakaszának megfelelően a termék meghibásodása miatt a termék átvételét követő három munkanapon belül csereigényt érvényesít, úgy Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyv 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

A paintball markerre vonatkozó jogszabályok és vásárlási infórmációk:

Jogszabályi meghatározás:

Olyan sűritett levegő vagy egyéb sűritett gáz felhasználásával müködő eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki festéklövedék.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem vásárolhat festéklövő fegyvert, illetve csak cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett használhatja az eszközt.

Festéklövő fegyver csak akkor hozható forgalomba, ha azt külön jogszabály szerint egyedi vagy tipusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos müködés céljából megvizsgálták, alkalmasságát a beütött próbajel igazolja, valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal látták el.

Az erre vonatkozó költségről a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. oldalán lehet tájékozódni.

A bevizsgálás vásárlás esetén biztosított.

A fegyverek árai nem tartalmazzák a bevizsgálási költséget!

Átvétel:

Nem adhatóak fel postai kiszállítással lőfegyverek, lőszerek ide értve a sűrített levegővel vagy széndioxiddal egyéb gázzal működő valamint elektromos fegyvereket (sörétes fegyver, légpuska, gázfegyver, airsoft fegyverek, akkumulátorral hajtott fegyverek), a fegyver- és lőszeralkotórészek és tartozékok, tárak, töltények (gyakorló-, vak-, éles-, gáztöltény, fegyverhez rendszeresített lőanyag) a hatástalanított fegyverek, valamint hadianyagok.

A paintball markert csak érvényes fegyverkereskedői igazolással rendelkező szaküzletben lehet értékesíteni!

Ennek hiánya, illegális fegyverkerekedésnek bizonyul!

A megrendelt fegyvereket csak személyesen lehet átvenni!